Arrangör:

Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi

Branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi.

Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Övergripande mål

Vårt övergripande mål är att vindkraften har bred folklig förankring. Den är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem som leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Vindkraften bidrar till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Genom den svenska elexporten bidrar vindkraften till minskad växthusgaser i Europa.

Vår verksamhetsidé

Svensk Vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

Som nationell branschorganisation förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftbranschens samlade röst i samhället.

Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:

Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för borttagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.

Kommunicera vindkraftens fördelar och potential till politiker, opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.

Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Var är Svensk Vindenergi aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo