Arrangör:

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen är verksam på många sätt i Stockholms skärgård och stiftelsens tillsynsmän är ett välkänt inslag för många skärgårdsbesökare. Verksamheten innefattar ett stort område både geografiskt och arbetsmässigt, vilket gör stiftelsen till en viktig aktör för en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholms skärgård.
Fältpersonalen

Ett fyrtiotal tillsynsmän och naturvårdare arbetar ute på våra områden. De flesta är bofasta i skärgården i närheten av sitt område och har en stor kunskap om skärgården och en mycket god lokalkännedom. Fältpersonalen har ett arbete som spänner över många olika arbetsfält, deras uppgifter är mycket varierande från fågelräkning till sophämtning, byggnadsarbeten och röjningsarbeten. Arbetsuppgifterna har också förändrats mycket över tid. Idag har all fältpersonal en viktig funktion i att förmedla kunskap till besökarna om regler som finns inom naturreservat och vad som gäller för vistelser på våra områden. En annan viktig uppgift är att berätta om och guida till fina upplevelser i skärgården.
Byggnader

Stiftelsen äger över 1 000 byggnader och ytterligare 2 000 byggnadsverk (till exempel bodar, pumphus och bryggor inräknat) som ligger på våra områden ute i skärgården och på fastlandet. Byggnaderna utgörs av allt från herrgårdar och bondgårdar till sjöbodar, dass och fyrar. Byggnaderna ska i första hand användas i den egna driften för verksamhet eller som personalbostäder. Andra hyrs ut som sjökrogar, värdshus, vandrarhem, stugbyar och annan publik verksamhet. Skötsel och underhåll av alla dessa byggnader utgör idag en betydande del av stiftelsens verksamhet.
Jordbruk

För att hålla landskapet öppet och bevara det vackra kulturlandskap som finns i skärgården används betesdjur. Skärgårdsstiftelsen har 16 gårdsarrenden, 10 på öar och 6 på fastlandet vilket är en förutsättning för bevarandet av landskapsbilden. Flera jordbruk bedrivs ekologiskt och småskaligt. Några av stiftelsens jordbruksarrendatorer är anställda som naturvårdare vilket innebär att jordbruken kan fortsätta att bedrivas på ett småskaligt sätt för största möjliga miljövinster.
Övrig verksamhet

Utöver tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk bedriver stiftelsen också verksamhet för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Detta gäller både ur miljö- och besöksperspektiv. Ett flertal projekt som arbetar för utveckling av bland annat infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Mycket av detta utvecklingsarbete bedrivs med hjälp av extern finansiering från bland annat EU.

Var är Skärgårdsstiftelsen aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo