Arrangör:

Länsstyrelsen, Södermanlands län

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska vi bland annat arbeta med
livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
regional tillväxt
infrastrukturplanering
hållbar samhällsplanering och boende
energi och klimat
kulturmiljö
skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
naturvård samt miljö- och hälsoskydd
lantbruk och landsbygd
fiske
jämställdhet
integration.

Var är Länsstyrelsen, Södermanlands län aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo