Arrangör:

Gröna Bilister

Arbetar för en grönare bilism

Om Gröna Bilister

Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Gröna Bilister har under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.

I ett normalt hushåll står transporterna för den största klimatpåverkan. Av den anledningen ser Gröna Bilister en stor potential att arbeta konsument- och individinriktat för att minska utsläppen av växthusgaser. Därvid utgår vi från de tre B:na Beteendet, Bränslet och Bilen.

Vår styrka är att vi inte är bundna till något bränsle, någon teknisk lösning, eller politiskt parti. Vi är inte ens bundna till något trafikslag, och talar lika gärna om cyklar, kollektivtrafik och virtuella resor som om bilar. Vi kan därför ge trovärdig, oberoende konsumentinformation och vara påtryckare för de förändringar som gör det lättare för konsumenten att göra rätt.

Upplysning ges exempelvis genom rankningar, tester, kampanjer, tidningen Trafik &Miljö, hemsida och sociala medier. Vi får många frågor från allmänheten per telefon och e-post som vi svarar på efter bästa förmåga. Därtill skriver vi även årligen ett antal remissvar på politiska beslutsunderlag och syns i sammanhang där utvecklingen sker.

Vi vill att du ska känna igen dig i Gröna Bilister, med eller utan bil.

I korthet

Gröna Bilister…
…vill vara en part i Sverige som arbetar med efterfrågan för hela resan där flera reseslag, tjänster och leverantörer är involverade utifrån ett opartiskt konsumentperspektiv.
…vill tydliggöra problem som påverkar en hållbar mobilitet och verka för att dessa löses.
…vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken, samt att samhällsplaneringen inte skall skapa onödig biltrafik utan istället främja kollektivtrafik samt individuell transport genom cykling och gång.
…påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, remissvar, uppvaktningar och skrivelser
…klimatkompenserar vår verksamhet samt erbjuder klimatkompensation till externa parter
ger ut tidningen Trafik & Miljö

Var är Gröna Bilister aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo