Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Klimateffekter

Miljö- & naturvård

Torsdag 12 september 2019 klockan 08.00–18.00 i Stockholms stad

Riskhantering och anpassning av samhälle och infrastruktur

Anmäl dig/köp biljett ...

Vattenbrist, bränder och skyfall. Klimatförändringens effekter är tydliga redan idag och spännande initiativ för riskhantering och anpassning bubblar runt om i Sverige.

Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, workshops och diskussioner med fokus på hur vi från olika håll kan ta oss an vår tids största utmaning.

Konferensen riktar sig till
Beslutsfattare och tjänstepersoner inom:

​Lokal och regional politik
Centrala branscher/nischer i näringslivet
(samhällsbyggare, bygg och fastighet, livsmedelssektor)
Centrala myndigheter ​

Ur programmet:

Så ska vi säkra dricksvattnet

Klimatdriven migration - omfattning och lösning

När folkhälsan äventyras - vård och omsorg i extremare klimat

Så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar

Riskanalyser och Miljöbalken - verktyg för klimatanpassning

Program

08:00 - 09:00
Frukostseminarium
Konferensen Klimateffekter erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.

09:15 - 09:20
Välkomna!
Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimateffekter

09:20 - 09:50 CEST
Klimateffekter och riskerna som måste hanteras
Anna Breman , Karina Barquet , Barbara Schumann
Vilka klimateffekter har vi att vänta i Sverige? Vilka risker och utmaningar för de med sig för vår folkhälsa, infrastruktur samt livsmedels- och vattenförsörjning? Vad kommer ett förändrat klimat att kosta oss och vad innebär det för olika aktörer? Vad händer i Europa och resten av världen och hur påverkar det oss i Sverige? Ta del av en initierad spaning in i framtiden.

09:50 - 10:20
Extremvädret är redan här - så hanterar vi det
Peter Borring , Karin Stenmar , Gunilla Isgren
Framtidens extremväder med torka, skyfall och översvämningar är redan här och knockar samhällsfunktioner vi tar för givet. Lyssna på röster från branscher och verksamheter som redan nu tvingats göra stora förändringar för att låta viktiga funktioner rulla på.

10:20 - 10:50
Fika

10:50 - 12:00
A1.Workshop: Kan du rädda din stad? Spela serious gaming!
Pontus Wallin
De senaste 30 åren har Väderköping varit utsatt för 14 värmeböljor, fyra långa perioder av torka och sju stora skyfall. Sjukhuset – för längesedan byggt i en dal - är på väg att översvämmas. Vad är du beredd att offra för att rädda det? Här får du möjlighet att testa ett nytt pedagogiskt verktyg för klimatanpassning. Diskutera utmaningar och argumentera för åtgärder.

B1. Georisker i samhällsbyggandet – lösningar och vägval
Kerstin Konitzer , Kristy Hillring
Klimateffekterna påverkar markens lämplighet för byggnation och kan ge stora skadekostnader. Vad vet vi om riskerna? Och hur hanteras de vid planering inför en byggprocess? SGI presenterar nya nationella scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markrörelser och därmed byggbarheten. NCC delar sina erfarenheter av klimatanpassade lösningar som blivit ett framgångsrikt koncept i Danmark och nu börjat användas i Sverige. RISE visar på ny teknik för mer klimatanpassade fastigheter.

C1: Vattnet stiger - så kan visualiseringsverktyg stötta
Nina Lemon , Johannes Hagström , Erik Langdenskiöld
Inom forskningsprojektet Camel utvecklas nu ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer. Här får du ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.

D1. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?
Linda Holmström
Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

12:00 - 13:10
Lunch

13:10 - 14:00
A2. Klimateffekter - Så arbetar vi med klimatanpassning och riskhantering
Pernilla Rydberg , Karina Barquet , Nina Steiner
Vad innebär klimatanpassning i praktiken och hur arbetar olika kommuner och företag. Lär dig mer om vad klimatanpassning innebär och ta del av inspirerande exempel från kommun och livsmedelsbranschen.

B2. Så påverkar klimateffekterna företagens värdekedjor
Hilda Runsten , Lena Sellgren
Sommaren 2018 halverades delar av jordbrukets skördar på grund av torka och livsmedelspriserna steg. Hur säkrar vi landets livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat? Hur påverkar ett förändrat klimat svenska företags import och exportmöjligheter?

C2. Så ska vi säkra dricksvattnet - vattenförsörjningsplaner i framkant
Frida Eklund , Annette Johansson , Andreas Nicolaidis
Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner är en utpekad åtgärd för länsstyrelserna och än mer aktuellt efter varma torra somrar. Ta del av Gotlands erfarenheter av att ta fram konkreta planer och få tips och råd på vägen. Ett hot mot vårt rena dricksvatten är cyanotoxiner som kommer av giftiga algblomningar - lär dig hur det går att hantera riskerna och arbeta förebyggande. Under året utvecklas också beslutsstödsverktyget SCARCE med syfte att stärka beredskapen inför vattenbrist - under den här sessionen får vi vara först med att ta del av tidiga resultat och lärdomar.

D2. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?
Linda Holmström
Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

14:00 - 14:15
Lokalbyte

14:15 - 15:05
A3 - Verktyg för klimatanpassning - Så kan risk- och sårbarhetsanalys och Miljöbalken hjälpa dig på vägen
Siv Hansson , Robert Jönsson
Vilka verktyg kan hjälpa klimatanpassningsarbetet framåt? Här får du tips och råd för hur du kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalys på region- och kommunal nivå. Lär dig också allt om hur Miljöbalken kan vara en viktig stöttepelare. Möt Västra Götaland som ser detta som viktiga och användbara instrument och lyssna till deras erfarenheter om hur du skapar engagemang för frågan.

B3. Klimatdriven migration - omfattning och lösning
Hedvig Heijne , Veronica Brodén Gyberg , Deniz Butros
Enligt IPCC kommer migration att bli klimatförändringarnas största konsekvens. Vad innebär klimatdriven migration? Och vad har vi att vänta inom en snar framtid samt i ett längre perspektiv? Hur kan vi i Sverige arbeta med detta redan idag? Lyssna till Fores som studerar frågan och ta chansen att diskutera utmaningar och möjligheter med experter i detta delvis interaktiva seminarium.

C3. När folkhälsan äventyras - Vård och omsorg i ett extremt klimat
Ann-Gerd Töyrä , Anders Lindström , Barbara Schumann , Malin Sundbom
Den rekordvarma sommaren 2018 visade tydligt att vården är särskilt utsatt i framtidens klimat. Hög luftfuktighet äventyrade sterilitet i operationssalar. Värmen skapade ett högre tryck på vårdcentral och akutmottagningar. Och vårdpersonal tvingades arbeta i outhärdlig temperatur. Hur hanterar vårdsektorn ett varmare och fuktigare klimat? Ta del av Umeå kommuns arbete med att ställa om och lär dig mer om hur folkhälsan sätts på spel i ett förändrat klimat. När vi planerar städer för att hantera klimatförändringen skapar vi också gynsamma miljöer för stickmyggor och smittämnen de bär med sig. Lyssna till arbetet som sätter problematiken på tapeten.

D3. När vi inte vet hur, eller när - robusta beslutsmetoder för att hantera klimatrisker
Annika Carlsson-Kanyama , Christoffer Carstens
När vi inte i detalj vet hur klimat och väder kommer att utvecklas och vad vi behöver förhålla oss till behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige har beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet testats tillsammans med kommuner, myndigheter och företag. Ta del av resultaten här och lyssna till de kommuner som har börjat arbeta med det.

15:05 - 15:35
Fika

15:35 - 16:00
Snacka rätt, lätt och vattentätt
Snackar vi klimatanpassning, klimateffekter eller ekosystemtjänster? Hur ska vi förstå varandra? Kan en gemensam begreppsterminologi hjälpa oss framåt? Delta i diskussion för att överbrygga kommunikationsmissar.

16:00 - 16:30
Kul och kreativ klimatanpassning - så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar
Jens Thoms Ivarsson
I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag och än mer kommer det att bli. Nu är visionen att bli “världens bästa stad när det regnar”. Det handlar både om att kunna ta hand om stora regnmassor och att använda sig av regnet på ett kreativt och smart sätt. För att lyckas tänka nytt och vända utmaningar till möjligheter jobbar Göteborg med att involvera alla förvaltningar och näringsliv, hitta innovativa samarbetsarenor och knyta till sig medarbetare med vitt skilda kunskaper och bakgrunder.

16:30 - 18:30
Mingel
Mingel med dryck och tilltugg.

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna efter konferensen.

Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen.

Konferensen arrangeras av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Livsmedelsverket, Statens geotekninska institut, SGI och Sveriges geologiska undersökning, Geological Survey of Sweden, SGU

Pris: 4 500 kr, exklusive moms

Plats: Courtyard by Marriot, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier