Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Klimatanpassning

Miljö- & naturvård

Tisdag 9 maj 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor.

Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning.

Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Medvetenheten kring vad ett förändrat klimat innebär växer och många kommuner, landsting, regioner och myndigheter står nu inför att på allvar ta tag i frågor kring klimatanpassning. Men steget från medvetenhet till åtgärder kan vara långt. Utmaningen är att många olika intressen och perspektiv ska samsas.

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och arbetar med samordning mellan olika verksamheten och myndigheter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
1. Innebörden av klimatförändringarna
Vad klimatförändringarna innebär för kommuner och regioner och hur man ska förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna.

2. Planeringsunderlag
Vilka planeringsunderlag som behövs. Vad som finns tillgängligt från myndigheterna och hur man använda underlaget.

3. Kommuner och regioners ansvarsfördelning
Olika kommuners och regioners utmaningar och arbetssätt. Vi går igenom organisationens roll, ansvarsfördelning och hur man når ett nödvändigt helhetstänk i en så komplex fråga. Vi går igenom det planeringsunderlag som länsstyrelserna tillsammans har tagit fram inom fysisk planering och klimatanpassning samt erfarenheter från olika kommuners sätt att klimatanpassa.

4. Konsekvensanalys av hur ett förändrat klimat påverkar olika samhällsfunktioner
a) Tekniska försörjningssystem och infrastruktur
b) Bebyggelse och byggnader
c) Naturmiljö, areella näringar och ekosystemtjänster som till exempel vattenförsörjning
d) Turism och friluftsliv
e) Människors hälsa
f) Investeringsplaner för dagvattenåtgärder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning i kommuner, regioner och näringsliv, till exempel:

Klimatanpassningsstrateger
Handläggare
Konsulter
Samordnare
Strateger
Klimatstrateger
Miljöstrateger
Risk och säkerhetsstrateger
Kommunpolitiker
Samhällsplanerare på stadsbyggnadskontor eller annan förvaltning
Byggherrar, fastighetsägare och förvaltare
Kommunala vattenbolag

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med kursen är att ge dig verktygen för att kunna ta fram handlingsplaner och strategier för klimatanpassning.

Program

09.00–09.30 Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

09.30–10.00 Vad klimatförändringarna innebär för kommunerna
– Vi går igenom de senaste rönen om klimatförändringarna i Sverige.

10.00-10.30 Kommunen och regionens roll
Vad säger lagstiftningen? Hur ser ansvar ut i olika delar av samhället?

10.30-12.00 Planeringsunderlag
Planeringsunderlag är A och O för att klimatanpassa. Vilka planeringsunderlag behövs? Vad finns tillgängligt från myndigheterna och hur ska man använda underlagen? Hur ska kommuner och regioner förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna? När behövs fler och fördjupade analyser? Vi tittar på exempel från olika underlag med olika noggrannhet och diskuterar hur det påverkar utformning av klimatanpassningsarbetet.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Länstyrelsernas planeringsverktyg
Vi går igenom processverktyg som länsstyrelserna har tagit fram inom fysisk planering och klimatanpassning. Vi delar erfarenheter och ger praktiska exempel på hur planeringsverktyget använts i olika kommuner.

14.00-15.00 Att gå från klimatanpassningsplan till konkreta åtgärder
Klimatanpassningsplanen ska mynna ut i ett antal åtgärder. Vi går igenom hur man formulerar åtgärder kring tekniska försörjningssystem och infrastruktur, bebyggelse och byggnader, naturmiljö, areella näringar, turism och friluftsliv samt människors hälsa. Vi lyfter exempel på åtgärder och diskuterar svårigheter med genomförande så som ansvarsfördelning, investeringsprocess och målkonflikter.

15.00-15.20 Paus och fika

15.20- 16.10 Med perspektiv från olika kommuners arbetssätt – vägen framåt!
Hur når vi det helhetstänk som behövs i en så komplex fråga? Vi presenterar förslag på arbetsmodell för att ta fram en klimatanpassningsplan och ger handfasta råd.

16.10- 16.40 Att bedöma kostnader för beskrivna åtgärder och vad kostar det att inte klimatanpassa?
En övergripande kostnadsbedömning för åtgärder bör också finnas med i en klimatanpassningsplan. Förutom kostnader för åtgärderna bör det också finnas med vad kostnaden blir för att inte vidta åtgärder. Vi går igenom hur en översiktlig kostnadsanalys för klimatanpassning kan göras.

16.40-17.00 Sammanfattning och avslut

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.153' O 18°4.571'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier