Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

GRI Standards i praktiken

Miljö- & naturvård

Torsdag 5 september 2019 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

Anmäl dig/köp biljett ...

Välkommen till vår påbyggnadskurs i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards.

Utbildningen riktar sig till dig som redan har gått Certifierad utbildning i GRI Standards, eller har motsvarande kunskaper. Fokus ligger här på hur du praktisk kan tillämpa GRI standards i din organisation och utveckla en plan för er kommande redovisning.

Under utbildningens gång utvecklar vi en projektplan för din organisations redovisningsprocess så att du kan påbörja redovisningsarbetet direkt efter kursens slut.

Vi diskuterar goda exempel på hur andra relevanta organisationer har tillämpat GRI Standards i olika delar av redovisningsprocessen. Erfarenhetsutbyte där framgångskoncept lyfts och fallgropar diskuteras.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Utveckling av projektplan för din organisations redovisningsprocess så att du kan påbörja redovisningsarbetet redan vid kursens slut

Verktyg och tillvägagångsätt för att som ett inledande steg i redovisningsprocessen, genomföra omvärldsanalys inklusive jämförelse med branschkollegor

Hur ni som organisation kan kartlägga och prioriterar er specifika organisations intressenter

Vad ni bör tänka på i förberedelser, genomförandet av intressentdialog samt sammanställningen av resultat. Vi går exempelvis igenom design av frågeformulär och enkäter, andra typer av praktiska metoder samt viktning av inkomna intressentsvar

Hur ni som organisation praktiskt kan gå till väga vid framtagandet av väsentlighetsanalys baserat på intressenters synpunkter och förväntningar samt er organisations påverkan

Hur ni kan sätta relevanta mätetal kopplat till era väsentliga frågor och redovisa styrning av dessa

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som har gått vår certifierade 2-dagarsutbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning. Denna kurs kan med fördel läsas i nära anslutning till 2-dagars grundkursen eller av dig som behöver fräscha upp kunskaperna inför er kommande redovisning.
Dig som har motsvarande förkunskaper i GRI Standards.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Målet med denna utbildning är att hjälpa dig att arbeta praktiskt med GRI Standards i din organisation. Genom övningar och diskussioner med fokus på den egna organisationen ges deltagarna verktyg för att komma igång med eller avancera i sin redovisningsprocess. Deltagarna lämnar kursen med en skiss på projektplan för sin kommande redovisning och har en djupare förståelse vad användandet av GRI Standards innebär för deltagarens egna organisation.

Program

09.00 Välkomna och introduktion
– Genomgång av program för dagen samt syfte och mål

09.15 Utgångpunkt
– Var befinner sig organisationen idag? Utvärdering av tidigare redovisningsprocesser eller erfarenheter
– Introduktion av projektplansmall
– Genomgång av verktyg för omvärldsanalys och jämförelse med branschkollegor

10.15 Kaffe

10.30 Identifiering av väsentliga frågor och intressentdialog i praktiken

– Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen
– Förberedelse inför intressentdialogen; kartläggning och prioritering av intressenter, metodval för genomförande samt sammanställning av resultat
– Genomgång av väsentlighetsanalys med fokus på intressenter synpunkter och er organisations påverkan på hållbar utveckling

12.30 Lunch

13.30 Väsentlighetsanalys i praktiken

– Övning gällande väsentlighetsanalys för er organisation, bland annat genom att påbörja en väsentlighetsmatris
– Genomgång och övning av hur er organisation kan koppla era väsentliga frågor till GRI Standards och relevanta frågespecifika upplysningar

15.00 Kaffe

15.15 Datainsamling i praktiken
– Genomgång och övning av hur ni påbörjar datainsamlingen för de identifierade väsentliga frågorna

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Pris: GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards): 8 900 kr exkl moms

Plats: Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm

Adress: Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier