Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Miljö- & naturvård

Onsdag 24 oktober 2018 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Anmäl dig/köp biljett ...

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen.

Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen.

Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamheten.

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser.

Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning.

Många kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu för att identifiera vilka mål som har relevans för den egna verksamheten, vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen, och hur detta ska implementeras.

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant och kan tillämpas i din organisation och verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Betydelsen av Agenda 2030 för offentliga verksamheter, kommuner, myndigheter och landsting

Hur målen kan tas an ur ett verksamhetsperspektiv

Metodik för att kartlägga grundläggande ansvar gentemot målen, och för att koppla prioriterade mål till uppdrag och verksamhetsmål

Hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform och integreras i hållbarhetsarbete, verksamhetsplaner och utformning av mål

Intressentdialog, redovisning och kommunikation med utgångspunkt i målen

Exempel och case från offentlig sektor
Trender, utveckling av styrmedel och omvärldskrav på den nationella och internationella ”hållbarhetsagendan”

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig verksamhetsutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig eller ideell organisation, till exempel:

Miljö- eller hållbarhetsansvariga
Hållbarhetsstrateger
Politiker
Projektledare
Kommunikations-/informationschefer
Strateger
Verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete.

Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling, i kommunikation och intressentdialog.

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Agenda 2030 och de globala målen
Agenda 2030 och de globala målens bakgrund och syfte. Översiktlig genomgång av de 17 målen; deras innehåll, uppbyggnad och relation till varandra.

Kort om arbetet mot målen internationellt och nationellt. Nuläge, uppföljning och utveckling. Sveriges ambitionsnivå och mål, trender i lagstiftning och andra styrmedel som påverkar på verksamhetsnivå.

10.30 PAUS

10.45 Att ta sig an målen ur ett verksamhetsperspektiv
Vi tittar närmare på hur verksamheter kan och förväntas bidra till målen, och vilka riktlinjer och metodik som kan användas. Offentliga sektorns roll och möjligheter. Väsentlighets- och intressentperspektiv, koppling till befintlig verksamhetsstyrning.

Relevansanalys – övning och diskussion
– Hur identifiera och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
– Tolkning av ansvaret för mål och delmål, diskussion kring gränsdragning

12.00 LUNCH

13.00 Globala målen ur ett verksamhetsperspektiv, forts.
Vi fortsätter genomgången av metodik och tillämpning och tar oss an nästa steg: Prioritering av mål och delmål för den egna verksamheten. Hur ser vi till att fokusera på det viktigaste för största nytta?

Väsentlighetsanalys – övning och diskussion
– Hur värdera och prioritera olika mål och delmåls betydelse för den egna verksamheten?
– Diskussion kring olika nivåer och vilken kunskap/underlag som behövs.

13.45 Styrning mot målen. Plattform eller komplement i hållbarhetsarbetet?
Vi diskuterar vilken styrning som behöver utvecklas och implementeras för relevanta och prioriterade delar av globala målen, samt vägval kring Agenda 2030 som grundstruktur eller komplement i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling.

Vi ger också en översikt av kopplingen mellan Agenda 2030 och andra ramverk och standarder, såsom ISO-standarder för verksamhetssystem, nationella miljö- och folkhälsomål, GRI SRS mm, och ger exempel på tillgängliga verktyg, guider och initiativ att använda.
Exempel på hur kommuner och landsting valt att använda, integrera och adressera målen.

14.30 PAUS

15.00 Case/Exempel
Presentation av exempel på tillämpning från offentlig sektor. Hur har Agenda 2030 och globala målen påverkat och implementerats i strategi och styrning?

15.30 Dialog och nätverkande för en hållbar utveckling
Samarbete, dialog och nätverkande och är en förutsättning för att målen ska kunna nås. Vi tittar närmare på betydelsen av mål nr 17 och diskuterar syfte och former för intressentdialog och partnerskap. Exempel från bland annat kommuners och landstings arbete med kommunikation, förankring och delaktighet.

Övning och diskussion: För något av de mål ni identifierat som särskilt viktigt – vilken typ av samarbete och dialog kan utvecklas med utgångspunkt i Agenda 2030?

16.00 Wrap-up – sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.814' O 18°3.234'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier