Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Ekologisk kompensation

Miljö- & naturvård

Onsdag 10 april 2019 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Anmäl dig/köp biljett ...

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken.

Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

Varje exploatering, stor som liten, orsakar en nettoförlust av naturkapital, minskad biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster.

Förlusten av ekosystem, arter och naturmiljöer är några av de största hoten mot mänsklig välfärd. Medvetenheten om dessa frågor växer nu snabbt bland såväl företag som offentliga verksamheter och tas allt oftare upp i riskanalyser och balansräkningar.

Grundtanken är enkel. Om man förstör ett äpple så kompenserar vi det med ett annat äpple. Men det dyker genast upp flera frågeställningar. Kan allt kompenseras? Måste kompensationen vara fullständig eller räcker det att kompensera lite? Hur skyddar man kompensationsområden där man genomfört åtgärder? Och vad säger egentligen lagen – vilka krav kan ställas på ekologisk kompensation enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen?

Under denna heldag, som kombinerar teori med praktiska exempel får du en gedigen kunskapsgrund till hur du kan arbeta med ekologisk kompensation i exploateringsprojekt och insikter i de utmaningar som dyker upp vid planering och utförande av kompensation.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:

– Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt

– Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation

– Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)

– Praktiska exempel på ekologisk kompensation i kommunal samhällsplanering

– Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser

– Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation

– Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som vill lära sig mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas i praktiken, till exempel:

– Ledare, beslutsfattare och förtroendevalda som är involverade i markanvändning och intresserade av begreppet ekologisk kompensation

– Kommuner som vill börja integrera ekologisk kompensation i sitt planarbete

– Prövningsmyndigheter som ser att användningen av kompensation i tillståndsärenden kommer att öka

– Jurister som vill förbereda sina uppdragsgivare i de fall ekologisk kompensation kommer att krävas i exploateringssammanhang

Program

09.00–09.15 Välkomnande och presentation av deltagare

09.15–10.15 Varför behövs ekologisk kompensation och vad är det?
Utbildningens första block ger en bakgrund till vilka konsekvenser förlust av naturkapital får och förser dig med argument om varför ekologisk kompensation behövs. Vi definierar begreppet ekologisk kompensation, lär oss om grundprinciperna och ställer upp frågeställningar som vi vill ha svar på under dagen.

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-11.15 Vad säger lagen?
I detta block får vi lära oss vad lagen egentligen säger om ekologisk kompensation. Kan man ställa krav på kompensation enligt miljöbalken? Vad säger plan- och bygglagen? Och vad står det i Naturvårdsverkets vägledning om kompensation?

11.15-12.00 Metoder och beräkningsmodeller
Det finns en rad olika sätt att beräkna ”losses and gains” inom ekologisk kompensation. Du får i detta block kunskaper om såväl internationella standarder som nationella implementeringar och metoder som utvecklats inom enskilda projekt.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Praktiska exempel på kompensation inom både miljöprövning och samhällsplanering
Nu ska vi ge oss in i praktiken! Vilka är Sveriges bästa exempel på kompensation och vilka skillnader finns mellan kompensation vid olika typer av exploateringar? Vilka habitat och arter har man kompenserat för, vilka metoder har använts och vem ställde kraven? Vi kommer med hjälp av praktiska exempel även visa olika åtgärder som kan genomföras, vilka resultat man kan förvänta sig och hur det går att arbeta med kompensation på olika sätt. Slutligen blickar vi utåt och tittar på några goda exempel på genomförda kompensationsprojekt i andra länder.

14.00-14.05 Bensträckare

14.05-14.45 Praxis om ekologisk kompensation
Vi tar upp några vägledande domar som behandlar ekologisk kompensation och tittar på vilka krav domstolarna ställt på olika typer av exploateringar, både kopplat till verksamheter och infrastruktur.

14.45 – 15.00 Kaffepaus

15.00 -15.30 Framtidsspaningar
I detta korta block ges en spaning in i framtiden. Hur kommer kompensation i Sverige se ut om 10-20 år? Vi ger även en kort introduktion till begreppet habitat banking.

15.30-16.30 Frågeforum i två parallella teman: miljöprövning eller samhällsplanering
Under frågeforumet delar vi in oss i två grupper. Den ena gruppen kommer att fokusera på miljöprövning med miljöbalken som utgångspunkt. Den andra gruppen kommer att fokusera på samhällsplanering med plan- och bygglagen som utgångspunkt. Under frågeforumet inleder vi med en summering av dagen utifrån gruppens tema. Därefter djupdyker vi i frågor som ni ställt till kursledarna inför kursen, frågor som parkerats under dagen eller annat som behöver belysas på djupet. Varje grupp arbetar utifrån fiktiva eller verkliga kompensationsfall och diskuterar dessa utifrån lagstiftning, skadelindrandehierarkin, kompensationsprinciper och möjliga åtgärder.

16.30-16.50 Presentation av frågeforum och gemensam diskussion
Nu får grupperna möjlighet att berätta om sina slutsatser av frågeforumet. Vi diskuterar och reflekterar över svårigheter och möjligheter med ekologisk kompensation. Här knyter vi också åter till de frågeställningar som vi ställde under det första blocket.

16.50-17.00. Utvärdering av kursen och avslutning

Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier