Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Biologisk mångfald

Miljö- & naturvård

Tisdag 6 november 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Anmäl dig/köp biljett ...

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter.

Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Biologisk mångfald har hittills inte tagit lika stor plats i miljödebatten som frågor som rör klimat, energi och resurseffektivitet. Med alltmer alarmerande siffror om med vilken hastighet arter försvinner från planeten kommer nu mer och mer riktlinjer och påtryckningar från lagstiftare och myndigheter för hur samhällsplanering ska gynna biologisk mångfald. Allt fler företag kan och vill ta mer ansvar i frågan.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Därför ska du arbeta med biologisk mångfald i din verksamhet
– Lagkrav och nationella och globala mål
– Ekosystemtjänster, good will och marknadsföring

2. Kartläggning av påverkan på biologisk mångfald
– Att kartlägga biologiska värden med hjälp av tillgängliga data
– Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster
– SIS-standard för naturvärdesinventering SS 199000
– Hur du identifierar er verksamhets påverkan på biologisk mångfald

3. Fysisk planering – att arbeta med direkta åtgärder för bevarande av biologisk mångfald
– Bevarande av natur
– Skötsel av egen mark – så stärker du den biologiska mångfalden
– Grön infrastruktur – platsens biologi i ett lokalt sammanhang
– Kompensationsåtgärder – åtgärder för att kompensera förlust av biologisk mångfald

4. Att arbeta med indirekta åtgärder
– Upphandling och inköp med hänsyn till biologisk mångfald
– Naturreserurseffektivisering för minskat ekologiskt fotavtryck

5. Att mäta och följa arbetet med biologisk mångfald
– I ledningssystem
– I hållbarhetsredovisning
– Kopplat till Globala mål nr 15

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Miljöchefer, hållbarhetschefer, miljöstrateger, planerare, landskapsarkitekter, ansvariga för skötselfrågor på kommunal mark, lantbrukare, skogsägare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att alla deltagare ska få verktyg för att jobba med att främja biologisk mångfald, på olika nivåer, i sin roll och respektive profession.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till biologisk mångfald.

09.10 Incitament för att värna artmångfald
Vi går igenom incitament för att arbeta med att värna om biologisk mångfald; nationella samt globala målen, nyttan med att bevara den och förlusten i att minska den, samt lagkrav.

09.30 Kartläggning av påverkan på biologisk mångfald
För att förstå utgångspunkten för åtgärder och förbättringar behövs kartläggning av befintliga biologiska värden. Vi går igenom tillgängliga underlag, metoder och SIS-standard för att kartlägga natur och biologisk mångfald. Därefter går vi igenom hur verksamheten påverkar eller kan komma att påverka den biologiska mångfalden, via upphandling, skötsel av egen mark samt exploatering.

10.00 PAUS

10.15 Direkta åtgärder för att gynna biologisk mångfald
Allt som tar mark i anspråk kan påverka biologisk mångfald i olika grad. Urbaniseringen och en växande befolkning sätter press både på landsbygd som ska leverera tjänster och resurser, men också städer, som ska förtätas samtidigt som de ska förgrönas. Vid fysisk planering finns stora möjligheter att värna den biologiska mångfalden, via skydd, skötsel och grön infrastruktur. Goda exempel presenteras, från trädgård till stad.

11.45 Walking lunch: stadsvandring med urban biodiversitet
Kursledarna Håkan och Rebecka guidar i den urbana närmiljön och berättar om goda exempel och förbättringspotential under vandringen.

13.15 Indirekta åtgärder för att gynna biologisk mångfald
Ett minskat ekologiskt fotavtryck gynnar biologisk mångfald. Hur kan upphandling och inköp ske med hänsyn till orangutanger och tretåig hackspett? Vi går igenom indirekta åtgärder kopplade till biologisk mångfald och vad det finns för hållbara alternativ.

14.15 Systematik och uppföljning
De flesta företag har ambitiösa ledningssystem för att jobba allt hållbarare. Men hur kan vi inkludera biologisk mångfald i detta arbetet? Och hur kan vi mäta och följa upp arbetet för att få med det i miljö- och hållbarhetsredovisningar?

15.00 PAUS

15.15 Övning: Vad händer nu?
Vi delar in oss i grupper och diskuterar: Hur kan just jag på just min plats med dess förutsättningar jobba med biologisk mångfald? Hur påverkas hållbarhetsarbetet av ett aktivt arbete för biologisk mångfald? Vilka möjligheter och risker kan uppstå?

16.30 Sammanfattning

17.00 Kursen avslutas

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.157' O 18°4.562'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier